Miljö & Kvalitet

IFAB, Miljö & Kvalitet

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicyn kan sammanfattas som:

Skandinaviska IFAB Filtrering AB skall:

 • Vi skall hantera och lagerhåller våra handelsprodukter på ett sådant sätt att den ursprungliga produktkvaliteten garanteras.
 • Ansvara för att godset lämnar våra lager i oskadade förpackningar.
 • Ansvara för att produkterna skall vara spårbara.
 • Lagerhålla spärrat gods på avskild markerad plats.
 • Företrädesvis samarbeta med kvalitetscertifierade leverantörer.

IFAB är anslutna till FTI, näringslivets system för återvinning av förpackningar.

IFAB Dokument

Miljöpolicy

Miljöpolicyn kan sammanfattas som:

Skandinaviska IFAB Filtrering AB skall:

 • Ständigt förbättra våra prestanda inom miljö och säkerhet på ett affärsmässigt sätt.
 • I sitt handlande prioritera och integrera miljöarbetet inom sin verksamhet, beakta användningen av naturresurser i ett långsiktigt perspektiv.
 • Uppfylla eller överträffa krav i lagar, förordningar och regler samt följariktlinjerna i ISO-14001.
 • Arbeta efter försiktighetsprincipen och eftersträva tekniska lösningar som kan anpassas till framtida miljökrav.
 • Eftersträva en öppen samverkan med leverantörer, kunder, konsumenter och andra intressenter inom verksamhets- och miljöområdet.
 • Ha aktuell kompetens om verksamhetens effekter på hälsa och miljö samt nyttja denna vid planering och genomförande av de olika verksamheterna och verka för att dessa principer antas av entreprenörer och underleverantörer.
 • Regelbundet kontrollera att verksamheten fungerar enligt denna policy och alla miljörutiner.

Vårt aktiva miljömål

Minska transporter från England/Polen med 10%/år under 3 år.

Påbörjat 20190101

Klart 20211231